زندگی در ماجرا یعنی:

ماجراجویی و ریسک

کار را زندگی کردن

رشد و توسعه فردی

قدرت تصمیم گیری

زندگی با کیفیت

خودت رو کشف کن!

استخدام در شرکت های هلدینگ ماجرا